Koodeks

ESSIA eesmärgid on järgmised:

*ühendada Eesti professionaalseid suusa ja lumelauainstruktoreid, arendada treeningmetoodikat ja professionaalset kvalifikatsioonieksamite ning rahvusvahelise suusainstruktorite katusorganisastsiooni (International Ski Instructor s Association ehk ISIA) reeglistikule vastavate tunnistuste väljastamise süsteemi
*luua võrgustikke sarnaste välismaiste ühingutega kogemuste jagamiseks ning väljaõppe korraldamises
*edendada suusa ja lumelauainstruktorite kvalifikatsioonide uuendamist
*kaitsta suusa-ja lumelauainstruktorite ametialaseid huve ja toetada seadusloomet, mis keelaks väheste oskustega, ilma litsentsita ning ebaprofessionaalset väljaõppe
*edendada ohutust mäesuusaradadel
*ühinguga võib liituda iga täisealine füüsiline isik, kellel on vähemalt esmatasandi väljaõpe suusa ja lumelauainstruktori tegevusalal. Vajalikku väljaõpet tõendab väljaõpet pakkuva sertifitseeritud organisatsiooni tõend , millel on püsiliikme või jälgija staatus Rahvusvahelises Suusainstruktorite Ühingus (International Ski Instruct or Association, ISIA), poolt väljastatud kehtiv litsents
*ühinguga liitumiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse ning nimetatud litsentsi koopia või kuvatõmmise. Juhatusel on õigus kehtestada oma otsusega täiendavate dokumentide esitamise nõudeid, mis hakkavad kehtima nende avalduste suhtes, mis esitatakse pärast juhatuse vastavasisulise otsuse jõustmist
*otsuse ühingu liikmeks vastu võtmise kohta teeb juhatus. Juhatus hindab taotleja avaldust järgmisel koosolekul, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul pärast kõigi vajalike dokumentide esitamist. Juhatus teavitab taotlejat põhjendatud otsusega kirjalikult ühe nädala jooksul alates otsuse vastuvõtmisest või tagasilükkamisest
*taotleja võib juhatuse keelduva otsuse korral esitada liikmete üldkoosolekule kirjaliku vaide. Kui ka liikmete üldkoosolek keeldub taotleja avaldust rahuldamast, ei võeta taotlejat ühingusse vastu ning ta võib esitada uue taotluse mitte varem kui üks aasta pärast eelmise avalduse esitamist
*Liige võib ühingust välja asta astuda igal ajal teatades sellest Ühingu juhatusele kirjalikult
* Juhatus võib liikme Ühingust välja arvata ja tema liikmesuse oma otsusega lõpetada, kui liikmemaksu tasumise võlgnevus ületab 6 (kuus) kalendrikuud
*liige ei täida üldkoosoleku poolt vastu võetud otsuseid
*liige ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi seoses kvalifikatsiooni ja professionaalsete teadmiste täiendamisega
*liige tõkestab oma tegevusega põhikirjas kirjeldatud eesmärkide täitmist
*ühingu liikmesuse lõpetamise asja hindab juhatus esimesel võimalikul koosolekul, kaasates vajadusel ka liikme, kelle liikmesus lõpetatakse ning andes talle sõna oma arvamuse avaldamiseks. Liikme puudumine ei välista otsuse vastuvõtmist juhatuse poolt. Juhatus edastab liikmelisuse lõpetamise otsuse koos põhjendusega liikmele kelle liikmesus lõpetatakse, otsus edastatakse kirjalikult viie päeva päeva jooksul alates nimetatud otsuse vastuvõtmisest.

Ühingu liikmetel on järgmised õigused:
*vastavalt enda kvalifikatsioonile õpetada professionaalsel tasemel suusatamist ja lumelauaga sõitmist kõigil Eesti mäesuusaradadel ning saada selle eest tasu
*saada Ühingu juhatuselt täies ulatuses informatsiooni seoses saadaoleva õppemetodoloogia ning uusimate suusa- ja lumelauatehnikatega
*osaleda Ühingu juhtimises üldkoosolekutel
* saada informatsiooni ühingu tegevuste kohta, muuhulgas tutvuda Ühingu kõigi kõigi organite protokollide, otsuste ja käskudega
*osaleda kõigil Ühingu poolt korraldaorraldatud sündmustel, esitada Ühingule ettepanekuid tegevuse ja täiustamise osas ning kaitsta oma vaateid
*täiendada oma teadmisi tavapärastel “kordavatel” kursustel, mida korraldab Ühing loodud standarditele ja maksumusele
Ühingu liikmetel on järgmised kohustused:
*järgida Ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse poolt tehtud otsuseid
*maksta maksta regulaarselt liikmemaksu
*aktiivselt osaleda Ühingu eesmärkide ja ülesannete täitmisel

Üldkoosolek:
*üldkoosolek on ühingu kõrgeim juhtimisorgan
*üldkoosolekul võivad osaleda kõik Ühingu liikmed
*üldkoosolekul esindamiseks võib volitada teist Ühingu hingu liiget tingimusel, et iga liige võib üldkoosolekul esindada volikirja alusel kuni 2 liiget
*korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas mitte hiljem kui 30. mai
*erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda juhatuse algatusel või juhul, kui seda taotleb vähemalt üks kümnendik Ühingu liikmetest kirjaliku taotlusega, milles peab olema märgitud üldkoosoleku kokkukutsumise põhjus
*üldkoosoleku teade saadetakse elektrooniliselt igale liikmele tema poolt Ühingu juhatusele teatatud elektronposti aadressile mitte hiljem kui kaks nädalat enne enne koosolekut. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates peab olema märgitud vähemalt üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord
*üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui seal osaleb vähemalt 30% Ühingu liikmetest, k.a. volituse alusel
*kui üldkoosolek ei ole vajaliku liikmete arvu puudumise tõttu otsustusvõimeline, kutsutakse kolme nädala jooksul kokku uus üldkoosolek sama päevakorraga, mis võtab otsuseid vastu kohalviibivate liikmete arvust sõltumata, eeldusel, et üldkoosolekust võtab osa vähemalt kolm Ühingu liiget ning lisaks juhatus
*üldkoosoleku otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt hääletas rohkem kui pool kohal viibinud või esindatud liikmetest

Juhatus:
*ühingu täidesaatvaks organiks on vähemalt kolme liikmeline juhatus. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe
*juhatus on juhib ja esindab Ühingut. Juhatuse pädevuses on kõik Ühingu hingu tegevusega seotud küsimused, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse
*juhatus valitakse 3 (kolmeks) aastaks
*juhatuse liikmele ei maksta tema kohustuste täitmise eest tasu
*juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Teine võimalus on, et juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel